Gr    Eng   Fr
Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών. Εργαστήριο Γεωτεχνική Μηχανικής. Έρευνες Πεδίου. Εκτέλεση Θαλάσσιων Γεωτεχνικών Ερευνών. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών.

Η μηχανοργάνωση της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. περιλαμβάνει δίκτυο Η/Υ με ταχύτητα επικοινωνίας 1000Mbits/sec, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι περίπου 55 Η/Υ. Οι δικτυακές λειτουργίες υποστηρίζονται από 6 server H/Y, οι οποίοι εκτελούν λειτουργίες file server, web-server, mail-server, ftp-server και name server.

Το δίκτυο της εταιρίας διαθέτει μόνιμη συνεχή σύνδεση  με το Internet. Στους χρήστες του δικτύου της εταιρείας εκτός από πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρέχονται και υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των προσωπικών τους αρχείων καθώς και κοινή χρήση πόρων του δικτύου όπως εκτυπωτές, σαρωτές και δικτυακοί χώροι ανταλλαγής αρχείων.

Όλοι οι υπολογιστές τις εταιρίας υποστηρίζονται από κεντρικό σύστημα προστασίας από ιούς με αυτόματη ενημέρωση για καινούργιες απειλές. Για τη συντήρηση, αναβάθμιση και καθημερινή μέριμνα λειτουργίας της μηχανοργάνωσης απασχολείται με μόνιμη αποκλειστική σχέση εργασίας στην εταιρία εξειδικευμένος επιστήμονας πληροφορικής.

Στο διαθέσιμο ιδιόκτητο software, περιλαμβάνονται, λειτουργικά προγράμματα, προγράμματα επεξεργασίας κειμένων, σχεδίων, διαχείρισης και οικονομικών καθώς και ειδικά προγράμματα υπολογισμού και ελέγχου γεωκατασκευών, θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, υπόγειας υδραυλικής κλπ., συνεχώς ενημερωμένη βιβλιοθήκη ειδικής θεματολογίας επί του αντικειμένου της εταιρίας, καθώς και ταξινομημένα αρχεία γεωτεχνικών στοιχείων και μελετών της εταιρίας ή άλλων φορέων που αφορούν διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Από το 1992, το εργαστήριο της εταιρίας είναι πλήρως μηχανοργανωμένο με την κεντρική βάση καταγραφής - επεξεργασίας και παρουσίασης αποτελεσμάτων SOILAB, που αναπτύχθηκε εντός της εταιρίας, μέσω της οποίας διασφαλίζεται πλήρως η αξιοπιστία και ακρίβεια των κυριότερων και πλέον πολύπλοκων εκτελούμενων δοκιμών εδαφομηχανικής.

Από το 1998, η λειτουργία της εταιρίας υποβοηθείται από την κεντρική δικτυακή βάση δεδομένων GEOdb, που αναπτύχθηκε πλήρως εντός της εταιρίας και υποστηρίζει την τεχνική - χρονική - οικονομική διαχείριση όλων των παραγωγικών δραστηριoτήτων (ερευνών υπαίθρου, εργαστηρίου, επεξεργασίας, μελετητικής δραστηριότητας, γραμματικές ανάγκες - αρχεία, και οικονομικού ελέγχου), συντονίζοντας και διασφαλίζοντας έτσι τη συνεκτικότητα, τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου από τα διάφορα τμήματα της εταιρίας.

Ειδικότερα, μερικά από τα ειδικά διαθέσιμα προγράμματα για την επεξεργασία γεωτεχνικών δεδομένων και τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων και υπολογισμών είναι:

 • SOILLAB: Πρόγραμμα υπολογισμού, επεξεργασίας και ταξινόμησης δοκιμών εδαφομηχανικής και αποτελεσμάτων γεωτρήσεων (view .pdf output sample)
 • PCSTABL7: Πρόγραμμα για την ανάλυση ευστάθειας πρανών και λοιπών συναφών έργων (Perdue University, USA)
 • GEO5: Πακέτο εξειδικευμένων γεωτεχνικών προγραμμάτων Η/Υ. Περιλαμβάνει αυτόνομα επιμέρους προγράμματα ανάλυσης ευστάθειας πρανών, επίλυσης - διαστασιολόγησης αντιστήριξης και σύνθετων τοίχων, ανάλυση καθιζήσεων, κλπ. (Fine)
 • PETAL: Πρόγραμμα ευστάθειας πρανών (Laboratoire Central des Ponts et chaussees)
 • larixLARIX-2, LARIX-3, LARIX-4: Πρόγραμμα ανάλυσης υπολογισμού τοίχων αντιστήριξης και αντιστηρίξεων πρανών (Cubus)
 • FAGUS 4: Πρόγραμμα διαστασιολόγησης διατομών οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, σιδηρών και σύμμικτων, τυχούσας μορφής (Κανονισμοί EC2, ΝΕΚΣ, DIN, SIA, OEN, EH, BS κ.α.) (Cubus)
 • FES: Πρόγραμμα διαστασιολόγησης έργων αντιστηρίξεων με μία αγκύρωση (Virginia Polytechnic Institute and State University)
 • COM 622: Πρόγραμμα επίλυσης πασσάλων σε οριζόντιες φορτίσεις (Virginia Polytechnic Institute and State University)
 • ZSTRESS: Πρόγραμμα υπολογισμού μεταβολής τάσεων λόγω φόρτισης, σύμφωνα με κατανομή Boussinesq και Westergaard (Virginia Polytechnic Institute and State University)
 • RESLOPE 3.0: Πρόγραμμα ανάλυσης ευστάθειας κλίσεων οπλισμένου εδάφους (Adama Eng. Inc.)
 • FOSSA 2.0 : Πρόγραμμα ανάλυσης χρονικών καθιζήσεων επιχωμάτων, θεμελιώσεων (Adama Eng. Inc., 2008)
 • DENEPOLA: Πρόγραμμα υπολογισμού πασσάλων σε οριζόντιες φορτίσεις, σύμφωνα με προτεινόμενο νόμο αντιδράσεων (Laboratoire Central des Ponts et chaussees)
 • SAP 90: Πρόγραμμα στατικής επίλυσης δομικών στοιχείων δοκών, πλαισίων, πλακών (University of Berkeley, California)
 • CONSOL: Πρόγραμμα υπολογισμού καθιζήσεων αναχωμάτων από μονοδιάστατη στερεοποίηση Westergaard (Virginia Polytechnic Institute and State University)
 • CWALSHT: Πρόγραμμα υπολογισμού έργων αντιστηρίξεων με / ή χωρίς αγκυρώσεις (Corps of Engineers of US Army, Ιαν. 1991)
 • plaxisPLAXIS: Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων προσανατολισμένο σε θέματα γεωτεχνικών έργων (εκσκαφές, αντιστηρίξεις, επιχώματα, στερεοποίηση, υπόγειες ροές κλπ.). Επαγγελματική έκδοση 8 (PLAXIS B.V., 1994)
 • DIPS 5.0: Πρόγραμμα ανάλυσης - στατιστικής επεξεργασίας και απεικόνισης τεκτονικών δεδομένων (Rocscience Inc.)
 • RocFall 4.02: Aνάλυση επικινδυνότητας για πτώση βράχων σε απότομα πρανή (Rocscience Inc., 1990)
 • Phase2 6.0: Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για ανάλυση ανοικτών και υπόγειων εκσκαφών και των υποστηρίξεών τους (Rocscience Inc.)
 • AllPile v7.0 : Πρόγραμμα επίλυσης φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων και ελατηριακών σταθερών μεμονωμένου πασσάλου ή και πασσαλοομάδων (group) υπό αξονικές και οριζόντιες φορτίσεις και στρεπτικές καταπονήσεις (CivilTech Software)
 • SWEDGE 5.0 : Πρόγραμμα ανάλυσης ευστάθειας βραχωδών πρανών (Rocscience Inc.)
 • WALLAP 5.03 : Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης αντιστηρίξεων πρανών.  Δυνατότητα επιλογής στοιχείων μεμονωμένων πασσάλων, πασσαλοδιαφράγματος, πασσαλοσανίδων και χρήσης αγκυρώσεων ή αντηρίδων.  Ανάλυση σε φάσεις εργασιών. (GEOSOLVE, 2004)
 • larixTALREN 4 : επιχωμάτων και ελέγχου στοιχείων ενίσχυσης εδάφους θεμελίωσης, τεχνητών - φυσικών πρανών και ανάλογων γεωκατασκευών.  Στοιχεία ενίσχυσης: πάσσαλοι, ηλώσεις, αγκύρια, αντηρίδες, γεωυφάσματα - γεωπλέγματα, με αλληλλεπίδραση μεταξύ αυτών και του εδάφους (TERASOL, 2005)
 • BOR-LAB: Πρόγραμμα αυτόματης παρουσίασης μητρώων γεωτρήσεων, καθώς και πινάκων αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών και στατιστικής επεξεργασίας αυτών, ταξινομημένων ανά εδαφική στρώση (Ν. Νάσκος, 1995)
 • K-WATER: Προγράμματα υπολογισμού και παρουσίασης αποτελεσμάτων δοκιμών εισπίεσης (Ν. Νάσκος, 1994)
 • P 4014: Πρόγραμμα υπολογισμού φέρουσας ικανότητας και ελατηριακών σταθερών πασσάλων (Ν. Νάσκος - Γ. Μαυρίδης, 1996-1999) (view .pdf output sample)
 • SETL4, SETL5: Προγράμματα υπολογισμού χρονικών καθιζήσεων με επαλληλίες φορτίσεων (Ν. Νάσκος - Γ. Μαυρίδης, 1996-1999) (view .pdf output sample)
 • SETL-PARA: Πρόγραμμα παραμετρικού υπολογισμού τελικών καθιζήσεων επιφανειακών θεμελιώσεων (Γ. Μαυρίδης, 1998) (view .pdf output sample)
 • H-B: Πρόγραμμα εκτίμησης χαρακτηριστικών διατμητικής αντοχής βραχόμαζας κατά Hook - Brown (Ν. Νάσκος, 1995)
 • BEARING: Πρόγραμμα υπολογισμού επιτρεπόμενης τάσης εδάφους, παραμετρικά σε σχέση με το είδος και το πλάτος φόρτισης για διάφορες συνθήκες έδρασης (Ν. Νάσκος, 1994,2000)
 • flacFLAC 3.4: Λογισμικό Η/Υ ανάλυσης γεωτεχνικών έργων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών (Ιtasca Consulting Group Inc., 1996)
 • LIQUE-RISK: Εκτίμηση κινδύνου ρευστοποίησης κατά EUROCODE 8 (Ν. Νάσκος, 1997)
 • PRE-PCS: Interface για το PCSTABL6 (Γ. Μαυρίδης, 1998-2002) (view .pdf output sample)
 • PRE-CWALSHT: Interface για το CWALSHT (Γ. Μαυρίδης, 1998-2002) ( view .pdf output sample)
 • BLogPro v1.2: Το BLogPro είναι ένα λογισμικό δημιουργίας μητρώου γεωτρήσεων εδάφους ειδικά προσαρμοσμένο για το Γεωτεχνικό Μηχανικό. (Geologismiki)
 • SteinN Pro v.1.2: Το Steinn Pro είναι ένα λογισμικό για τον παραμετρικό υπολογισμό καθιζήσεων κάτω από ένα ορθογώνιο πέδιλο. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4019. (Geologismiki)
 • SPTCorr v.2.2: Το SPTCorr είναι ένα λογισμικό για τον υπολογισμό διαφόρων ιδιοτήτων του εδάφους λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Πρότυπης Δοκιμής διείσδυσης. Οι συσχετίσεις που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο λογισμικό λαμβάνονται από την διεθνή βιβλιογραφία. (Geologismiki)
 • LiqIT v 4.7: Το LiqIT είναι ένα λογισμικό για τον υπολογισμό της πιθανότητας ρευστοποίησης του εδάφους, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα εισαγωγής αποτελέσματα συνήθων γεωτεχνικών επιτόπου δοκιμών. (Geologismiki)
 • StoneC v.3.4: StoneC είναι ένα λογισμικό που υπολογίζει την βελτίωση του υπεδάφους εφαρμόζοντας την μέθοδο δονητικής αντικατάστασης. (Geologismiki)
 • CLiq v.3.0: Το Cliq είναι ένα λογισμικό εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίηση εδαφών, από την δοκιμή CPT. (Geologismiki)
 • SectionMaker v.2.0: To SectionMaker είναι ένα πρόσθετο εργαλείο παραγωγής (σε μορφή CAD) για το λογισμικό CPeT-IT. Παρέχει μια εύκολη 2D διατομών με βάση τις τυπικές γεωτεχνικές τομές που έχουν προκαθοριστεί στο CPeT-IT. (Geologismiki)
 • SteinP 3DT v.1.6: Το SteinP 3DT είναι ένα λογισμικό για τον παραμετρικό υπολογισμό καθιζήσεων συνυπολογίζοντας την αλληλεπίδραση γειτονικών φορτίων. Το σχήμα του φορτίου μπορεί να είναι ορθογώνιο, κυκλικό ή οποιουδήποτε σχήματος. (Geologismiki)
 • SPAS 2009 v.2.0: Το SPAS 2009 είναι ένα λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης σεισμικών σημάτων. (Geologismiki)
 • CPeT-IT v.1.6: Το CPeT-IT είναι ένα λογισμικό παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής CPTU. (Geologismiki)

Image Gallery

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τ.Θ. 60480
  T.K. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: +30 2310 383500
FAX: +30 2310 383501
E-mail: geognosi@geognosi.gr